Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Być właścicielem spółki - Akcje

Pojęcie papieru wartościowego
Na rynku finansowym obraca się instrumentami finansowymi, którym szczególnym przykładem są papiery wartościowe.

Papiery wartościowe są dokumentami, które świadczą o posiadaniu praw majątkowych. W zależności od tego do czego uprawniają ich właścicieli lub jaką reprezentują wielkość majątku. Konsekwencje z posiadanych papierów wartościowych różnią się od siebie. Z tego względu na rynku funkcjonują różne rodzaje papierów wartościowych. Najważniejszymi z nich są papiery dłużne i udziałowe.

Każdy z nich posiada specyficzny charakter. Papier dłużny niejako świadczy o fakcie, że inwestor udziela kapitałobiorcy pożyczki na określony czas. Po upływie tego czasu, emitent zobowiązany jest do oddania inwestorowi długu wraz z odsetkami i jednocześnie papier dłużny przestaje istnieć. Przykładem papieru dłużnego jest obligacja.

Papier udziałowy natomiast stanowi o współwłasności inwestora w majątku emitenta. Papier udziałowy istnieje do momentu, do kiedy istnieje emitent danego papieru. Przykładem papieru udziałowego jest akcja.
Udział w spółce akcyjnej

Akcja stanowi o udziale właściciela akcji w majątku emitenta, czyli spółce akcyjnej – czyli naprawdę istniejącym przedsiębiorstwie. Każdy posiadacz akcji jest akcjonariuszem – osobą, która wniosła swój kapitał do spółki. Im większą ilość akcji jest w posiadaniu akcjonariusza, tym nabywa on większego wpływu w funkcjonowanie spółki. Jednocześnie rośnie jego udział w jej rozwoju i zyskach, bądź też stratach.

Kapitał akcyjny podzielony jest na akcje o równej wartości. Dzięki emisji akcji, spółka może pozyskać środki na dalszy rozwój, nowe inwestycje, a także zyskuje wiarygodność w relacjach z otoczeniem.
Dziełalność spółki akcyjnej

W Polsce kodeks spółek handlowych reguluje działalność spółek akcyjnych. Natomiast statut spółki jest najważniejszym dokumentem określającym wewnętrzne przepisy. W statucie umieszcza się zapis o władzach spółki, czyli: walnym zgromadzeniu, zarządzie (odpowiadający za bieżącą działalność spółki) i radzie nadzorczej.

Prawa związane z posiadaniem akcji
Zakup akcji jest jednocześnie nabyciem praw do współwłasności spółki. Po zakupie inwestorzy w szczególności interesują się zmianami wartości spółki. Jeżeli spółka jest sprawnie zarządzana, zyski rosną, a w raz z nią jej wartość. Akcjonariusze chcą mieć również wpływ na zarządzanie spółki i mogą to robić poprzez Walne Zgromadzenia. Takie spotkania z zarządem odbywają się przynajmniej raz w roku. Podejmuje się na nich decyzje dotyczące przyszłych działań spółki oraz dokonuje rozliczeń za poprzedni rok. Na walnym zgromadzeniu można również odwołać aktualny zarząd, bądź dokonać wyboru nowych władz spółki. Do udziału w WZ ma prawo każdy posiadacz akcji spółki. Nawet jeśli w jego posiadaniu, jest tylko jedna akcja. Decyzje podejmuje się poprzez głosowanie, przy czym jedna akcja, jest to jeden głos. Decyzje podejmuje się kiedy decyzja zostanie przegłosowana zwykłą większością głosów.

Każde przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w celu osiągnięcia zysku. Akcjonariuszom spółki również zależy na tym, aby spółka zwiększała swoje zyski. Inwestorom powierzającym swój kapitał spółce przysługuje prawo do udziału w zysku. Cześć osiągniętego zysku wypłacana akcjonariuszom to dywidenda. Wypłaca się ją proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Często zarządzający decydują się nie wypłacać akcjonariuszom dywidendy, by przeznaczyć całość na dalsze inwestycje. Jest to jednocześnie najprostszy sposób na pozyskanie niezbędnego kapitału. Takie działania powodują, że spółka inwestująca w rozwój i nowe przedsięwzięcia, rokuje jeszcze większymi zyskami i wzrostem wartości w przyszłości. Najczęściej spółki osiągany zysk dzielą na części – jedną z nich wypłacają akcjonariuszom w postaci dywidendy, a drugą inwestują w rozwój spółki.

Kolejnym ważnym prawem, który otrzymuje akcjonariusz wraz z nabyciem akcji jest prawo poboru. Jest to przywilej, który powoduje, że właściciel akcji ma pierwszeństwo w zakupie, gdy jest nowa emisja akcji. Zazwyczaj akcjonariusz może zakupić nowe akcje po cenie emisyjnej, która jest zazwyczaj niższa niż ustalona cena rynkowa. Akcjonariusze otrzymują tyle praw poboru, ile posiadają akcji. Należy jednak pamiętać, że liczba praw poboru może być większa niż jedno, do zakupu jednej, nowej akcji. Trzeba pamiętać, że prawa poboru stanowią odrębny papier wartościowy i można nimi handlować na rynku. Akcjonariusz może je sprzedać, skorzystać z nich, albo poczekać do dnia wygaśnięcia prawa poboru – co jest szczególnie odradzane.

Akcjonariusze mają również prawo do udziału w majątku spółki, w razie jej likwidacji oraz prawo do Informacji.

Rodzaje akcji
Do obrotu na giełdzie dopuszczone są jedynie akcje zwykłe na okaziciela. Dają one prawo właściciela do dywidendy, udziału w walny zgromadzeniu i głosowaniu, oraz do udziału w masie likwidacyjnej (czyli inaczej, niż w przypadku akcji uprzywilejowanych z dodatkowymi korzyściami). Ich właścicielem jest osoba posiadająca akcje spółki,  w postaci zapisu na rachunku maklerskim (w przeciwieństwie do akcji imiennych posiadających oznaczonego właściciela w formę dokumentu).

Cena akcji
Rozróżniamy kilka rodzajów cen akcji. Wartość nominalna akcji oznacza udział akcji w całym kapitale zakładowym. Jej wartość nie może być mniejsza niż 1 grosz. Rozróżniamy również cenę emisyjną, czyli jest to wartość po jakiej są sprzedawane akcje uczestnikom rynku pierwotnego. Cena emisyjna nie może być niższa niż cena nominalna. Akcjonariuszom jest znana wartość przedstawiana przez spółkę, szanse jej rozwoju i dlatego decydują się na zakup akcji po wyższej cenie. Uzyskana nadwyżka finansowa tworzy kapitał zapasowy, który jest częścią kapitału własnego spółki.

O cenie nominalnej i emisyjnej decyduje spółka. Gdy akcje trafiają do obrotu, wtedy mówimy już o cenie rynkowej, o wysokości której decyduje popyt i podaż. Natomiast o popycie i podaży decyduje już polityka spółki, podejmowane przez nią działania, czy budzi zaufanii, realizuje oczekiwane zyski i podejmuje nowe inwestycje. W tym momencie nie ma żadnej granicy, jaką może osiągnąć cena rynkowa. Może być o wiele niższa od ceny nominalnej, ale może też być wielokrotnie wyższa. Cena rynkowa jest kwotą, jaka padła w ostatniej transakcji zawartej na rynku – każda kolejna zmienia jej wartość i tworzy wykresy cenowe. Każdy inwestor ma wpływ na jej kształt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.