Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Mam dług, Ty masz pieniądze - Obligacje

Pojęcie obligacji
Obligacja jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, który poświadcza o fakcie zaciągnięcia długu przez emitenta. Jest to jednocześnie zobowiązanie, iż emitent nie tylko w określonym terminie spłaci swój dług, ale również będzie wypłacał inwestorowi należne odsetki. Oprocentowanie powierzonej kwoty jest jednocześnie wynagrodzeniem za fakt powierzenia swojego kapitału. Obligacje są interesujące zarówno dla spółek, jak i inwestorów. Są one zazwyczaj wyżej oprocentowane od standardowych lokat, i jednocześnie korzystniejsze przy zestawieniu z kredytem bankowym.

Obligacje nie stanowią o nabyciu udziałów. Czyli w przeciwieństwie do charakteru akcji, nabywca obligacji nie staje się jednocześnie współwłaścicielem spółki, nie ma wpływu na jej działalność teraźniejszą oraz w przyszłości.

Obligacje:
- termin wykupu: termin w którym emitent zwraca inwestorowi należną kwotę
- wartość nominalna: kwota, która zwraca emitent
- kupon odsetkowy: wielkość odsetek wypłacana inwestorowi przez emitenta, wyraża się ją w procentach wartości nominalnej – inaczej jest to koszt pożyczki jaki ponosi emitent, wypłaty odbywają się regularnie np. raz na rok/ kwartał

Rodzaje obligacji
Wyróżniamy kilka rodzajów obligacji, tak samo jak akcji. Rozróżniamy obligacje ze względu na emitenta:
- skarbowe: bardzo popularne i cieszące się dużym zaufaniem, gdyż istnieje małe ryzyko niespłacenia długu przez Państwo
- komunalne: przeznaczane na inwestycje gminne
- przedsiębiorstw (korporacyjne): emitowane przez przedsiębiorstwa służące inwestycjom i założonym celom

Obligacje rozróżniamy również ze względu na wypłacane odsetki. Bierzemy tu pod uwagę rodzaj i moment ich wypłacenia:
- o stałym oprocentowaniu: posiadają stałe oprocentowanie przez cały okres do momentu wykupu długu przez emitenta
- o zmiennym oprocentowaniu  oraz indeksowane: oprocentowanie długu zmienia się w trakcie okresu spłaty, wysokość oprocentowania zależy od wybranych czynników finansowych (np. poziomu inflacji). W przypadku dużych wahań sytuacji w gospodarce, stosuje się oprocentowanie zmienne by jak najbardziej chronić interesy emitenta i inwestora
- zero kuponowe: w tym przypadku odsetki nie są regularnie wypłacane inwestorowi, są one sprzedawane po cenie niższej niż nominalna, a po terminie wykupu otrzymuje on konkretną różnicę (dyskonto).


Rys.1 Przepływy gotówkowe właściciela obligacji z kuponem (po lewej) i zerokuponowej (po prawej)

Wartość obligacji
Tak jak i ceny akcji,  rozróżniamy również kilka typów cen obligacji. Wartość nominalna to wartość po jakiej emitent wykupuje obligacje od nabywcy, od niej naliczane są odsetki. Wartość emisyjna, jest to wartość po jakiej emitent emituje obligacje na rynku pierwotnym, bardzo często ma ona wysokość ceny nominalnej. Czasem emitent chce uatrakcyjnić swoją ofertę i cena emisyjna może być niższa od nominalnej (sprzedaż z dyskontem), lub nawet ja podwyższyć (sprzedaż z premią). Dzieje się to wtedy kiedy emisja obligacji cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Na wysokość ceny emisyjnej ma wpływ wiele czynników: atrakcyjność wśród inwestorów, sytuacja spółki i opinia o emitencie, cel emisji obligacji, oczekiwana stopa zwrotu czy wysokość oferowanych odsetek.

Obligacje mogą trafić na rynek wtórny. Tak jak w przypadku akcji, tutaj emitent nie ma już wpływu na ich wycenę. Cena rynkowa obligacji kształtuje się pod względem popytu i podaży, które również są uzależnione od sytuacji na rynku.

Najistotniejszym elementem kształtującym wartość obligacji są poziomy stóp procentowych. Kiedy poziom stóp procentowych rośnie – inwestorzy wybierają te obligacje, które oferują wyższe oprocentowanie. A kiedy inwestorzy sprzedają obligacje, powodują że ich cena spada. Tutaj podobnie można powiedzieć, że obligacje notujemy z premią lub dyskontem.

Wyróżnia się również cenę rozliczeniową – jest to kwota, która zawiera w sobie wartość odsetek, które narosły od ostatniej płatności i to jest kwota po której zawiera się transakcję na giełdzie.

Rynek pierwotny i rynek wtorny
Rynek pierwotny to taki, gdzie emitent zawiera  transakcję sprzedaży  z pierwszym właścicielem.

Rynek wtórny jest wtedy, kiedy odsprzedaje się papiery wartościowe od pierwszego właściciela i wprowadza do dalszego obrotu. Na nim kształtuje się cena papieru wartościowego.

Dzięki istnieniu rynku wtórnego możemy sprzedać papiery wartościowe, które w naszym mniemaniu nie przyniosą nam w najbliższym czasie dochodu a nabyć te, które wydają nam się szczególnie atrakcyjne. Z rynkiem wtórnym związana jest płynność papierów wartościowych, która oznacza, że w dowolnym momencie inwestorzy mogą przeprowadzać transakcje kupna bądź sprzedaży. Posiadacz akcji może swobodnie odsprzedać posiadany papier wartościowy by np. stać się akcjonariuszem innej spółki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.