Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym

Rynek
Rynek jest miejscem, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży dóbr. Z definicji ekonomistów – jest to mechanizm, w którym w warunkach konkurencyjnych dokonuje się konfrontacji popytu i podaży. Kupujący i sprzedający, na rynku dokonują ustalenia warunków transakcji, metody jej przeprowadzenia, miejsca, czasu i co najważniejsze – ceny. Wyróżnia się wiele rodzajów rynków, m.in.: rynek dóbr konsumpcyjnych, dóbr produkcyjnych, pracy, ziemi, pieniężny i również finansowy. Bez względu na to jakim kryteriom poddany zostanie rynek, jego zadania oraz rola zawsze pozostają bez zmian.

Gospodarka rynkowa
Jej działanie opiera się na swobodnej konkurencji podmiotów działających na rynku. Do szczególnych zalet wolnej gospodarki rynkowej należą: niezależność jego uczestników, ograniczona ingerencja państwa w jej funkcjonowanie oraz równy dostęp do przedmiotów obrotu. Taki model gospodarki rynkowej funkcjonuje we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach. Ceny ustala się poprzez działanie sił podaży i popytu.

Podaż
Podaż jest to ilość oferowanych dóbr na rynku przez producenta. Inaczej mówiąc, jest to ilość wyprodukowana i dostarczona na rynek przy określonej cenie i w określonym czasie. Jej wielkość kształtuje się w zależności od wielu czynników, a mogą nimi być: np. postęp technologiczny, warunki atmosferyczne czy też polityka rządu.

Popyt
Jest to istotny czynnik wpływający na działanie rynku. Popyt to ilość na jaką jest zapotrzebowanie zgłaszane na rynku na konkretne dobro i po ustalonej cenie. O popycie decydują kupujący. Najważniejszymi jego cechami jest to, iż gdy jego cena dobra rośnie – popyt na to dobro spada, oraz zależność jego ceny od dobra zastępczego.

Równowaga Rynkowa

Popyt i podaż wspólnie kreują cenę rynkową. O równowadze rynkowej mówimy wtedy, kiedy wielkość dóbr na rynku jest zrównoważona z zapotrzebowaniem ze strony kupujących. Efektem równowagi rynkowej jest ukształtowanie się ceny rynkowej na dane dobro.

Jeżeli zachodzi sytuacja, w której strona podaży lub popytu jest przeważająca, wówczas zmienia się cena równowagi rynkowej. W sytuacji kiedy  wielkość oferowanego dobra nie zaspokaja potrzeb rynku, czyli jest go za mało – jego cena będzie rosła. Kiedy natomiast ilość dóbr zdecydowanie przewyższa zapotrzebowanie na nie – cena będzie wtedy spadać.

Rys. 1. Mechanizm ustalania ceny równowagi rynkowej poprzez działanie popytu i podaży.

Jeżeli jedna ze stron przeważa na rynku, wówczas zmienia się cena równowagi. W sytuacji, gdy oferowana wielkość dobra nie zaspokaja zapotrzebowania na nie, tzn. popyt będzie przewyższał podaż, cena będzie rosła. W sytuacji odwrotnej - cena będzie spadała.

Mechanizm rynkowy
Mechanizm rynkowy jest to funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Kiedy mechanizm działa odpowiednio, można skutecznie dokonywać transakcji i określać wartość dóbr w obrocie. Na ilość i cenę dóbr ma wpływ wiele składowych, nie tylko popyt i podaż. Na ich kształt mają wpływ takie czynniki jak chociażby konkurencja na rynku, czy aktualna sytuacja gospodarcza. Te wszystkie elementy łączy ze sobą mechanizm rynkowy, które w różny sposób oddziałowują na siebie dzięki czemu rynek funkcjonuje. 

Ryzyko
Na rynku wpływa na siebie bardzo wiele czynników, co powoduje, że aktualna sytuacja może się zmieniać. Funkcjonowanie na rynku i dokonywanie na nim transakcji zawsze wiąże się z ryzykiem. To pojęcie często wielu odstrasza od rozpoczęcia inwestycji na rynkach kapitałowych. Inwestorzy obawiają się utracenia znacznej części kapitału. Niektórzy natomiast kojarzą pojęcie ryzyka, z ponadprzeciętną stopą zwrotu, jakie ono ze sobą niesie. Jak przedstawiono, pojęcie ryzyka związane jest z zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami.

Należy zwrócić tu uwagę na korelację ryzyka do możliwego zysku. Wraz ze wzrostem ryzyka, rośnie oczekiwana stopa zwrotu, ale należy pamiętać również o tym, że pomimo możliwości osiągnięcia znacznego zysku, rośnie również ryzyko związane z utratą części kapitału.

Na rynku kapitałowym często pojawia się pojęcie ryzyka. Strategie inwestycyjne jakie się obiera, należy dostosować do wewnętrznego poziomu akceptacji wielkości danego ryzyka.

Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy rządzi się swoimi prawami. Z jednej strony stoją inwestorzy (kapitałodawcy), którzy udostępniają kapitał w celu osiągnięcia korzyści finansowych, z drugiej zaś są przedsiębiorcy (kapitało biorcy), którzy poszukują kapitału. Zazwyczaj na kolejne inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły określone korzyści.

Aby najlepiej zrozumieć istotę rynku kapitałowego, należy wyobrazić sobie przedsiębiorstwo z odpowiednim zapleczem specjalistów, planami rozwoju czy technologią wytwarzania. W firmie tej zlecono przygotowanie badań marketingowych, które wykazało, iż jest wyraźne zainteresowanie odbiorców (klientów) nowym produktem, które przedsiębiorstwo mogłoby wyprodukować. Niestety w firmie brak jest pieniędzy na zrealizowanie produkcji nowego dobra. Jednak nie oznacza to, że w tej sytuacji firma musi zrezygnować z nowego planu. Jeżeli z badań wynika, że produkcja może się opłacić przynosząc znaczne zyski, przedsiębiorstwo może wtedy starać się o pozyskanie kapitału. Jeżeli jednocześnie kapitałodawcy (inwestorzy) dojdą do wniosku, że taka inwestycja w nową produkcję będzie opłacalna i przyniesie im określony zysk – dojdzie wtedy do transakcji rynkowej. Dzięki tym środkom finansowym oferowanym przez inwestorów, firma będzie mogła rozpocząć produkcje nowego dobra. Gdy produkcja tego dobra opłaci się zgodnie z zakładanymi planami, firma osiągnie zyski, natomiast inwestorzy otrzymają dodatkowe korzyści za powierzenie firmie swoich funduszy. Korzyści z transakcji są wtedy dla obydwu stron.

Uczestnicy rynku kapitałowego
Wspomnieliśmy o dwóch stronach uczestniczących w funkcjonowaniu rynku kapitałowego – inwestorach (kapitałodawcach) oraz kapitałobiorcach (przedsiębiorstwa, państwa). Oprócz nich, istnieje jeszcze szereg podmiotów aktywnie funkcjonujących na rynku kapitałowym. Zaliczają się do nich instytucje takie jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, fundusze emerytalne czy fundusze inwestycyjne. Niejako pośredniczą one pomiędzy inwestorami a kapitałobiorcami. Instytucje pozyskują kapitał od inwestorów, lokując je w przedsiębiorstwach poszukujących kapitału na rozwój. Jeżeli instytucja pośrednicząca cieszy się zaufaniem oraz ma doświadczenie w tego typu operacjach, decyduje o jej „być” albo „nie być” na rynku kapitałowym. Dlatego też, dokonując wyboru określonego podmiotu, należy być uważnym i rozsądnym w podejmowaniu decyzji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.