Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Uczestnicy rynku kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych
Na giełdzie dokonuje się wielu transakcji kupna i sprzedaży. Giełdy różnią się od siebie w zależności od przedmiotu transakcji. Giełda Papierów Wartościowych – przedmiotem obrotu są na niej instrumenty finansowe, w tym głównie papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne.

Giełda w Polsce powstała w 1817 roku w Warszawie. Ponieważ w okresie powojennym przeważała własność Państwowa, funkcjonowanie giełdy nie było tak ważne. W momencie  powrotu do zasad gospodarki rynkowej ponownie zwrócono się w stronę giełdy. W 1991 roku w kwietniu, Skarb Państwa powołał do życia Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Handel rozpoczęto od obrotu akcjami 5 spółek i to tylko raz w tygodniu. W chwili obecnej na głównym parkiecie jest notowanych ponad 400 spółek oraz wiele innych instrumentów. Dzienna wartość obrotów przekracza ponad 1,5 mld złotych.

Giełda Papierów Wartościowych jest zorganizowanym i uregulowanym systemem obrotu, który skupia w jednym miejscu podmioty zainteresowane obrotem instrumentami finansowymi oraz kształtowaniem ich cen w warunkach:
- przejrzystości: powszechny i równy dostęp do Informacji
- równości: jednakowe warunki nabywania i zbywania instrumentów
- bezpieczeństwa: nowoczesny system handlu i nadzór właściwego organu

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obraca się akcjami (papiery wartościowe o charakterze własnościowym) oraz obligacjami (charakter dłużny). Inwestorzy mają jednak znacznie więcej możliwości. Wśród nich znajdziemy instrumenty takie jak produkty ustrukturyzowane, kontrakty terminowe i opcje - czyli instrumenty pochodne, a także certyfikaty inwestycyjne.

Na warszawskiej giełdzie funkcjonują również dwa alternatywne systemy obrotu: NewConnect dla mniejszych i innowacyjnych spółek oraz Catalyst: gdzie notuje się m.in. obligacje.

Funkcje giełdy
Sprawny przepływ kapitału pomiędzy stronami transakcji jest gwarantowany przez dobrze funkcjonującą giełdę. Za jedno z najważniejszych zadań jakie jest realizowane za pomocą giełdy, uważa się pełnienie przez nią roli rynku pierwotnego, który daje możliwość sprzedaży wyemitowanego instrumentu finansowego pierwszemu właścicielowi.

Kolejną ważną funkcją giełdy jest rynkowa wycena instrumentów finansowych, które są na niej notowane (rynek wtórny). Najlepszym sposobem na rzeczywistą ocenę wartości spółki jest pozwolenie na handel akcjami szerokiemu gronu inwestorów, którzy poprzez transakcje stale dokonują oceny kondycji spółek.

Giełda stanowi również doskonałe źródło Informacji, nie tylko dla tych inwestorów, którzy na co dzień inwestują. Giełda jest często określana mianem barometru gospodarki, gdyż najlepiej prezentuje przewidywania co do zmian przychodów spółek. Natomiast emitentom giełdowym dostarczane są informacje pomocne w planowaniu przyszłych działań np. rozwoju firmy i jego kierunków. Giełda posiada jeszcze wiele innych funkcji, a tylko te wybrane pokazują, jak istotna jest to instytucja i jak istotne są realizowane przez nią zadania.

Komisja Nadzoru Finansowego
Do głównych zadań KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) należy sprawowanie kontroli nad polskim rynkiem finansowym. Dzieje się tak od 2006 roku. Nadrzędnym celem tego nadzoru jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony interesów osób, które są uczestnikami tegoż rynku (m.in. poprzez przygotowywanie projektów prawnych). Komisja nadzoruje również przestrzeganie reguł uczciwego obrotu i konkurencji dotyczących handlu instrumentami finansowymi. KNF kontroluje wszystkie instytucje działające na polskim rynku finansowym, nie tylko pod względem ich funkcjonowania, ale również przepisów na podstawie których działają. Do obowiązków KNF należy również nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór nad instytucjami finansowymi, w tym sprawowanie kontroli nad funduszami inwestycyjnymi. W sferę działalności KNF wchodzi w szczególności wydawanie zezwoleń na wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu oraz działalność maklerska.

KNF również działa na rzecz edukacji na temat funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o rynku. Edukacja jest niezwykle istotna na rynku finansowym, gdyż ma znaczący wpływ na inwestorów oraz podejmowane przez nich działania.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Aby rynek kapitałowy działał bez problemów, konieczne jest funkcjonowanie instytucji prowadzącej rozliczenia transakcji giełdowych i przechowującej dane dotyczące obrotu papierami wartościowymi. W Polsce tę funkcję pełni Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Papiery wartościowe nie istnieją w fizycznej formie, a o ich obecności świadczą jedynie zapisy elektroniczne na koncie depozytowym. KDPW zajmuje się rejestracją wszystkich papierów wartościowych, które są w obrocie publicznym, rozlicza transakcje i prowadzi zbiorcze konta domów maklerskich.


Rys. 1. Model wzajemnych powiązań pomiędzy podmiotami rynku kapitałowego.

Rysunek 1 przedstawia schemat wzajemnych powiązań pomiędzy podmiotami rynku kapitałowego. Inwestor zakłada rachunek maklerski a swoje wszystkie działania na rynku kapitałowym dokonuje za pomocą biura maklerskiego, w którym ma rachunek. Robi się to poprzez złożenie zlecenia w biurze maklerskim. W trakcie sesji giełdowej, biura maklerskie realizują zlecenia swoich klientów za pomocą elektronicznego systemu notowań WARSET, gdzie ustalany jest kurs poszczególnych walorów. Kiedy transakcja dojdzie do skutku, informacje o tym otrzymuje biuro maklerskie oraz KDPW. Również na bieżąco KDPW rozlicza poszczególne transakcje oraz dokonuje zmian na rachunkach biur maklerskich – które również prowadzi.

Kiedy dojdzie do realizacji zlecenia, biuro maklerskie powiadamia o tym fakcie inwestora. Kapitał, jaki jest w obrocie jest wnoszony w gotówce na rachunek, a obsługa rozliczeń zajmuje się bank, z którym współpracuje każde biuro maklerskie.
Domy maklerskie

Liczba inwestorów systematycznie się zwiększa, tak jak  i liczba instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, co stwarza potrzebę usystematyzowania tego obrotu. Dlatego też powoływane są do życia wyspecjalizowane instytucje, które reprezentują inwestorów na rynku. Działaniami, które realizują w imieniu inwestorów, zajmują się domy maklerskie. Inwestor, który chce dokonywać transakcji giełdowych, musi założyć w biurze maklerskim rachunek inwestycyjny. Tylko za jego pomocą można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży, oraz określić stan posiadanych instrumentów finansowych.

Zanim inwestor zdecyduje się na wybór domu maklerskiego, powinien zwrócić szczególną uwagę na poziom prowizji oraz opłat czy też jakość platformy internetowej. Jest to bardzo ważne, gdyż przeważającą większość zleceń dokonuje się za pomocą internetu, a coraz rzadziej przez telefon czy w punkcie obsługi klienta. Równie istotnymi kryteriami w wyborze odpowiedniego brokera jest kompetencja pracowników, doświadczenie, jakość przygotowywanych raportów analitycznych czy dostęp do notowań. W wyborze może pomóc także stale aktualizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ranking domów maklerskich.

Aby założyć rachunek maklerski należy udać się do odpowiedniej placówki. W momencie zakładania rachunku brokerskiego należy mieć ze sobą dowód tożsamości oraz numer NIP. Można tego dokonać również drogą korespondencyjną.
Biura maklerskie oprócz „reprezentowania” inwestorów na rynku, pełnią również inne role. Są to między innymi: sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi – tzw. rekomendacje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.