Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Regulamin serwisu

1. Preambuła

a. inwestomierz.pl jest internetowym serwisem informacyjnym poświęconym analizie fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych będących w obrocie rynkowym oraz analizie portfelowej.

b. Operatorem serwisu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000025801, posiadające NIP 8942573958 i REGON 932116787.

c. Domena, znak towarowy, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, szata graficzna, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie należą do operatora serwisu.

d. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu inwestomierz.pl przez użytkowników sieci internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.

e. Serwis prowadzi działalność informacyjno-analityczną, wykorzystując dane zewnętrzne takie jak kursy instrumentów finansowych, przetwarzane przez oprogramowanie serwisu i prezentowane w postaci numerycznej oraz graficznej. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika internetu po spełnieniu warunków technicznych komputera odbiorczego.

f. Dostęp do niektórych fragmentów i części serwisu wymaga wniesienia opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w serwisie

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną

a. Z chwilą zalogowania się do serwisu inwestomierz.pl zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych umowa o świadczenie usług o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.

b. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą opuszczenia serwisu (zamknięcia przeglądarki lub wpisania innego adresu internetowego).

3. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie profilu użytkownika

a. Rejestracja w serwisie jest wymagana w celu personalizacji działań serwisu pod kątem potrzeb użytkownika. W celu skorzystania z usług oferowanych przez serwis wymagana jest uprzednia rejestracja w serwisie.

b. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.

c. Po otrzymaniu wypełnionego formularza serwis automatycznie weryfikuje poprawność techniczną podanych danych, generuje link aktywacyjny i przesyła go emailem na adres podany w formularzu. Po kliknięciu w ten link tworzony jest profil użytkownika dostępny od tej chwili poprzez podany wcześniej adres email i hasło.

d. W profilu utrzymywane są tylko dane wprowadzone przez użytkownika. Serwis nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik w utworzonym przez siebie profilu dobrowolnie zamieści swoje dane osobowe.

e. Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.

f. Profil może zostać usunięty w każdej chwili przez użytkownika.

g. Profil może zostać zablokowany lub usunięty przez operatora serwisu w razie stwierdzenia łamania przez użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

a. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu inwestomierz.pl w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

b. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści serwisu w jakiejkolwiek formie innej niż użytek prywatny, bez pisemnej zgody Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

c. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt.

d. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.

e. W szczególności zabronione jest umieszczanie w serwisie informacji naruszających dobra osobiste bądź pomawiających użytkowników serwisu lub innych uczestników rynku kapitałowego, informacji stanowiących manipulację instrumentami finansowymi, a także wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, powodowanie i podsycanie konfliktów, oraz zamieszczenie innych informacji sprzecznych z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami

f. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w serwisie jakichkolwiek reklam bez względu na ich formę i treść.

g. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczania treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z regulaminem.

h. Użytkownicy zamieszczający własne treści w inwestomierz.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i jednocześnie upoważniają Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.

i. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem siedziby operatora serwisu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania.

5. Prawa i obowiązki serwisu

a. Serwis działa w oparciu o najwyższe standardy analityczne i techniczne.

b. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.

c. W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, operator serwisu podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

d. inwestomierz.pl nie jest oficjalnym źródłem informacji giełdowych, a jedynie serwisem służącym do analizy rynków papierów wartościowych. Jedynym oficjalnym źródłem informacji giełdowych jest „Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

a. Wszelkie publikowane informacje nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązującego prawa. Prezentowane analizy dokonywane są wyłącznie w celach badawczych. Treści zamieszczanych w serwisie analiz są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów ich autorów i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

b. Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.

c. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.

d. Ze względu na techniczne ograniczenia operator serwisu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby niniejszy serwis był pozbawiony wad, ale na działanie niniejszego serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.

e. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.

f. Operator serwisu nie odpowiada za żadne działania użytkowników serwisu niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez użytkowników innym użytkownikom. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich moderowania czyli usunięcia całości lub części uznanej za niezgodną z prawem lub niniejszym regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

7. Prawa autorskie

a. Treści zawarte w serwisie są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego, jak i serwisu jako całości. Wszystkie zawarte treści są chronione na rzecz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, chyba że zaznaczono inaczej.

b. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

c. Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione.

d. Użytkownicy zamieszczający własne treści w serwisie są obowiązani do poszanowania praw autorskich, a także wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku w ramach korzystania z serwisu i jednocześnie upoważniają Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.

8. Komunikacja i reklama

a. W serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców wyłącznie przez operatora serwisu. W szczególności treść reklamowa jest wyraźnie oddzielona od redakcyjnej. Przekaz reklamowy w żadnym razie nie może utrudniać korzystania z serwisu, ani co do ilości, intensywności, ani formy przekazu. Reklamy mogą znajdować się zarówno na podstronach serwisu, jak i w newsletterach.

b. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.

c. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.

d. Operator serwisu ma prawo wykorzystania emaili użytkowników: do kontaktu w sprawach technicznych, powiadomień o nowych funkcjach oraz nie częściej niż raz w miesiącu do nadawania sponsorowanych komunikatów firm trzecich w postaci newslettera reklamowego. Adresy nie są i nie będą sprzedawane, przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych

a. Serwis w pełni respektuje prawo do ochrony prywatności użytkowników oraz prawo ochrony danych osobowych. Nie są wymagane ani zbierane żadne dane osobowe, a jedynie te niezbędnie konieczne do personalizacji serwisu, czyli dostosowania jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Są to: adres email służący do potwierdzenia rejestracji oraz odzyskania zapomnianego hasła oraz hasło. Dane te traktowane są i chronione tak, jakby były danymi osobowymi.

b. Dane osobowe dobrowolnie zamieszczone przez użytkowników serwisu w swoim profilu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie mogą być nikomu przekazane bez zgody osoby, której dotyczą. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich usunięcia w każdym czasie.

c. W celu ułatwienia dostępu do serwisu stosowane są ciasteczka (cookies), które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwalają na jego identyfikację i automatyczne zalogowanie.

d. Nie są zbierane informacje o zachowaniach użytkowników w ramach normalnego korzystania z serwisu. Nie są gromadzone logi. Dla własnych potrzeb i wyłącznie w celu rozwoju serwisu zgodnego z potrzebami użytkowników, redakcja korzysta z zewnętrznych statystyk ruchu.

10. Polityka cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy pliki cookies, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje zawarte poniżej, a dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, na przykład wyświetlić serwis dostosowując jego parametry do charakterystyki urządzenia

b. tworzenia statystyk, które pomagają nam analizować sposób interakcji użytkowników z serwisem

c. dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym poprzez remarketing

d. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszych serwisów mogą dokonać w każdej chwili zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może utrudnić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach z zastrzeżeniem tych, dostępnych po zalogowaniu.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego oraz wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

11. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

b. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.

c. Wszelkie spory związane z korzystaniem z usług serwisu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby operatora serwisu.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.